درباره ما

مدارك تحصيلي:
فارغ التحصيل پزشكي عمومي سال ٧٤، دانشگاه علوم پزشكي تهران
فارغ التحصيل بورد تخصصي چشم پزشكي سال ٨٤، دانشگاه علوم پزشكي تهران، بيمارستان فارابي
فارغ التحصيل فلوشيپ جراحي شبكيه و ليزر  سال٨٦، دانشگاه علوم پزشكي تهران، بيمارستان فارابي

موارد تخصصي حيطه كار:
 
انجام معاينات دوره اي چشم پزشكي بيماران مبتلا به ديابت و تشخيص و درمان عوارض چشمي بيماران ديابتي شامل ليزر درماني شبكيه، انجام تزريقات داخل چشمي داروها و عمل جراحي ويتركتومي بيماران

بيماريهاي مركز ديد( ماكولا)  شامل استحاله لكه زرد وابسته به سن ( Age related Macular Degeneration)

بيماريهاي ارثي شبكيه( Hereditary Retinal Degeneration)

التهابهاي داخل چشمي ( Uveitis )

جداشدگي شبكيه ( Retinal Detachment ) و درمان جراحي ان

انسدادهاي عروقي شبكيه ( Retinal Vascular Occlusion )

معاينات دوره اي و ليزر درماني و جراحي نوزادان مبتلا به رتينوپاتي ناشي از تولد زودرس ( Retinopathy of Prematurity )

انجام عمل جراحي اب مرواريد(كاتاراكت  ) بويژه در بيماران مبتلا به بيماري شبكيه كه نيازمند برنامه مخصوص درمان درقبل ،  طي و بعد ازجراحي كاتاراكت مي باشند

انجام عملهاي جراحي ويتركتومي، اسكرال باكلينگ، ليزر هاي شبكيه، فوتو ديناميك تراپي و تزريقات داخل چشمي

انجام مشاوره هاي مربوط به معاينات شبكيه قبل از عمل رفراكتيو ( عملهايي براي برداشتن عينكك)